(22) Johan Nobell

BATTLEFIELDS

 

25. September – 1. November, 2008

Fernisering, Torsdag 25. september, 17-20

 

PRESSEMEDDELELSE (English version further down)

bendixen contemporary art er stolte af at kunne byde velkommen til udstillingen Battlefields af den svenske kunstner Johan Nobell (S).

Der er mange måder at afbillede et landskab på; man kan reproducere landskabet med fotografisk nøjagtighed. Man kan også, som impressionisterne, lade naturen printe sig på nethinden og lade indtrykkene fæstne sig på lærredet eller man kan, som Johan Nobell, skabe et fiktivt og fantasifuldt landskab, og lade disse scenerier operere som metafor for civilisationens almene tilstand.

Johan Nobell betragtes som en af Skandinaviens mest originale malere, der på overbevisende facon har forsvaret landskabsmaleriets berettigelse i nyere tids kunsthistorie. Omend Johans Nobells værker formelt set bryder med det traditionelle landskabsmaleri, fastholder han til gengæld genrens narrative traditioner.

I udstillingen Battelfields viser Johan Nobell, hvordan han mestrer at organisere og kontrollere et kaos af surreale, livlige former. På eminent vis illustrerer han, at det netop er i spillerummet mellem alvor og leg, mellem detalje og helhed……at det ganske enkelt er et i styret kaos vi finder spørgsmålene og svarene.

Johan Nobells apokalyptiske malerier er ikke kun abstrakte eller figurative, ikke kun fantasi eller virkelighed, men er netop et surrealistisk rum, hvor ethvert forsøg på at indfange en flydende narrativ fortælling synes irrelevant. Maleriets mange detaljer får lov til at operere som fremadstormende guerilla-tropper, der provokerer et etisk, politisk eller almen menneskeligt oprør frem i (under-) bevidsthedens associationsbank. Gennem titlerne og de ofte menneske tomme – men menneskelignende scenerier – viser Johan Nobell, hvordan han i en blanding af alvor og humor filosoferer over naturens sammenstød med vores menneskeskabte og civiliserede samtid.

Johan Nobell (1963) er uddannet på University College of Art, Göteborg. Hans samarbejde med Kim Bendixen strækker sig over en lang årrække, og hans malerier har været udstillet verden over. Johan Nobell på det seneste haft flere solo-udstillinger i Los Angeles (Sandroni Rey), New York (Pierogi 2000) Mexico City (Galeria OMR), og Stockholm (Andréhn-Schiptjenko).

 

For yderligere information eller fotomateriale, kontakt venligst galleriet.

Galleriet har åbent: Tirsdag – Fredag, 12-17 og Lørdag, 11-14

***

PRESS RELEASE

Johan Nobell

BATTLEFIELDS

 

September 25th. –November 1st., 2008

Opening, Thursday September 25th, 5-8 p.m.

 

bendixen contemporary is pleased to announce the opening of the exhibition Battlefields by the Swedish artist Johan Nobell.

There are a lot of ways to depict the landscape; you can faithfully reproduce what you see with photographic accuracy. You can also, like the impressionist did, transfer the impression nature makes on to the canvas or you can, like Johan Nobell does, create a fictitious and imaginative landscape and let these sceneries operate as metaphor for the civilization general condition.

Johan Nobell is considered to be one of Scandinavia’s most original painters, who convincingly have defended the genre of landscape painting in contemporary art history. Though Johan Nobell’s paintings continues to challenge the traditional landscape genre he always maintain it narrative tradition.

At the exhibition Battlefields, Johan Nobell demonstrates how well he masters to organize and control chaos of surreal, vivid forms. In a unique way Nobell illustrates, that it is in the space between the serious and playful, between the detail and a unified whole……that it’s simply in a controlled chaos that we find the greatest questions and answers.

Johan Nobell’s apocalyptic scenes are neither wholly abstract nor figurative, neither reality nor fantasy, but it’s exactly a surreal space where each attempt to grasp the slowly emerging narrative proves futile. The many details in the paintings acts as guerilla-troupes who provokes an ethical, political or universal riot within our (sub-) consciousness. Though the titles and landscapes often devoid of human presence – but with human like sceneries – Johan Nobell illustrates how he acknowledge and interpret human relations to nature in a contemporary society where natural and man-made worlds collide.

Johan Nobell (b.1963) graduated from Valand, Gothenburg University College of Art. His co-operated with Kim Bendixen goes a long way back and his art has been exhibited all around the world. Johan Nobell has had several solo-exhibitions in Los Angeles (Sandroni Rey), New York (Pierogi 2000) Mexico City (Galeria OMR), and Stockholm (Andréhn-Schiptjenko).

 

For further information or press material please contact the gallery

Gallery opening hours: Tuesday – Friday 12 – 5 pm, Saturday 11- 2 p.m.