(17) Torben Ribe

Torben Ribe

Reconsidering Everything (again)

Udstillingsperiode:
10. april – 17. Maj, 2008

Fernisering:
Torsdag d. 10. april kl. 17 – 20

 

 

PRESSEMEDDELELSE:(english version below)

 

TORBEN RIBE

 

 

Reconsidering Everything (again)

 

 

Udstillingen ’Reconsidering Everything (again)’ er Torben Ribes (f.1978) anden soloudstilling hos bendixen contemporary art.

Torben Ribe har produceret en række bøger til udstillingen. Disse bøger er store, ja faktisk så enorme, at man ikke kan håndtere dem. Derfor står og ligger de også rundt omkring i gallerirummet, hvor de træder i et kropsligt forhold til beskueren. Som var de bemalede skulpturer. Bøgerne kan ses, men de kan ikke læses, for de kan ikke åbnes. De er bygget ud af MDF-plader og efterfølgende bearbejdet og bemalet, for at opnå et realistisk finish. Nussede, patinerede og fulde af slidmærker.

Torben Ribe har valgt at koncentrere sig udelukkende om bogomslaget og om bogen som objekt. Hvad så med indholdet? Selve teksten? ’Fill in with your own imagination’ skrev den dansk-tyske fluxus-kunstner Addi Köpcke undertiden på sine værker. Det er det beskueren må gøre overfor Torben Ribes bøger ud fra de hints, som gives i form af sære titler, velovervejet typografi, bogtykkelse, farveholdning, materiale, grafisk udformning osv.

’Nougat – utopian and scientific’ står der eksempelvis på en nedslidt tyrkisgrøn kæmpe-bog, der er holdt sammen af tape, hvor den er mest faldefærdig. Under den mærkværdige titel er der et billede af en stjernetåge. Aha! Det ydre rum er utopisk nougat gjort tilgængelig gennem videnskab. Hvad!? Nej! Det giver ikke mening. Hvilken absurd videnskab skulle stå bag en sådan bogudgivelse? Andre titler lyder ’KONKURS – seven new critical paintings (part II)’ og ’Pedophilia in Contemporary Art – Dream, Phantasy and Marketing’.

De mere eller mindre fiktive bogtitler kredser ofte om temaer som kunst, kapitalisme og kulturforbrug. Det samlede udtryk Torben Ribe præsenterer os for, er et forvrænget humoristisk og lettere absurd spejlbillede af det almindelige kulturforbrug. Dette forbrugs fortærende og pædofile hunger efter ungdom og fortællingen om succes. Og dette forbrugs hysteriske trang til at forløse forbruget selv i en apokalyptisk forestilling om the end of Art eller den totale KONKURS. Samtidig med denne kritik præsenterer Torben Ribe os også for et forløsende overskud af humor og fantasi. Netop dette peger på den kunstneriske mulighed for, at stå i et skabende forhold til det monstrøse og uregerlige forbrug, som også kunsten synes underlagt.

Og hvem er så kulturforbrugen? Det er ham eller hende, der går på galleri og ser på kunst, læser pressemeddelelser som denne og er bredt orienteret i samtidens kultur. Kulturforbrugeren er også undertegnede og kunstneren selv. Udstillingen ’Reconsidering Everything (again)’ giver os muligheden for, at stå i et fantaserende, reflekterende og humoristisk forhold til den kunstscene og det kulturforbrug vi er fælles om.

God læselyst!

Ferdinand Ahm Krag

 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd

For yderligere information eller fotomateriale, kontakt venligst galleriet.

Galleriet har åbent: Tirsdag – Fredag, 12-17 og Lørdag, 11-14

************

 

Torben Ribe
Reconsidering Everything (again)

Exhibition:
April 10th – May 17th, 2008

Opening Reception:
Thursday, April 10th April, 17-20

 

 

PRESS RELEASE:

 

TORBEN RIBE

 

 

Reconsidering Everything (again)

 

The exhibition “Reconsidering Everything (again)” is Torben Ribe’s (born 1978) second solo show at Bendixen Contemporary Art.

Torben Ribe has produced a series of books for the exhibition. The books are quite large, so large, in fact, that they cannot be held. This explains why they stand or lie around the gallery floor, where they enter into a physical dialogue with the gallery guests. Like a kind of painted sculptures. The books may be looked at but not read, for it is not possible to open them. They are made of wooden mdf boards and subsequently painted and reworked in order to obtain a realistic book-like appearance. Scruffy and marked by wear and tear: the patina of old books.

Torben Ribe has chosen to focus only on the book’s cover and the book as an object. But what about the contents? The text? “Fill in with your own imagination’” the Danish-German fluxus artist Addi(Arthur) Köpcke sometimes wrote on his works. In the case of Torben Ribe, it is up to the viewer to fill in the books with one’s own imagination, helped along by the hints he has given through the strange titles on the covers, the purposely chosen typography, the thickness of the book, its color, the materials used, the graphic impression.

For example, “Nougat – utopian and scientific”, is one of the titles on a large, worn-out, turquoise green book held together by tape where it is falling apart. Underneath the strange title is an image of a nebula. Aha! That must mean that outer space is utopian nougat made accessible through science. What? No! That doesn’t make any sense. What absurd scientific discipline could be behind a publication of that kind? Other titles are “BANKRUPT – seven new critical paintings (part II)” and “Pedophilia in Contemporary Art – Dream, Fantasy and Marketing”.

The more or less fictitious titles hint at themes such as art, capitalism and cultural consumerism. The overall impression that we get of Torben Ribe’s work is of a distorted, humorous and slightly absurd reflection of the usual cultural consumerism; the devouring, pedophile hunger of this consumption for youth and tales of success. And its hysterical urge to deliver consumerism itself in an apocalyptic show about the end of art or total BANKRUPTCY. However, simultaneously with this critique, Torben Ribe presents us with a redeeming sense of humor and fantasy. Precisely this fact points towards the possibility for art to enter into a creative relationship with the consumerism that also part of the art world.

But who is the cultural consumer? It is the man or woman who visits a gallery, looks at art, reads a press release such as this one and is widely orientated in contemporary culture. The cultural consumer is also the undersigned as well as the artist himself. The exhibition “Reconsidering Everything (again)” gives us the opportunity to relate to the art scene and the cultural consumerism that we all share in as fantasizing, reflective and humorous way.

Pleasant reading!

Ferdinand Ahm Krag

 

 

The project is sponsored by the Danish Arts Council’s Committee for Visual Arts

For further information or press material please contact the gallery.

Gallery Opening hours: Tuesday – Friday 12-17, Saturday 11-14