(51) Anette Harboe Flensburg

U.T, olie på lærred, cm 60 x 80, 2014-15U.T, olie på lærred, cm 80 x 120, 2014-15.U.T, olie på lærred, cm 120 x 180, 2014-15U.T, olie på lærred, cm 40 x 60, 2015.U.T, olie på lærred, cm 40 x 60, 2014U.T, olie på lærred, cm 85 x 120, 2014U.T, olie på lærred, cm 30 x 40, 2013U.T, olie på lærred, cm 60 x 80, 2014U.T, olie på lærred, cm 50 x 75, 2015U.T, olie på lærred, cm 50 x 75, 2015U.T, olie på lærred, cm 40 x 60, 2015

“HEMMELIGHEDSTILSTANDEN”

 

SOLO-UDSTILLING: ANETTE HARBOE FLENSBURG (DK)

 

27 februar – 11 april, 2015

Fernisering: Fredag d.27 februar, , kl.17-19

 

Palægade 5, 1261 København K.
 Danmark

Telefon: 2125 2325 & 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tirsdag – fredag:  12-17, lørdag: 12 – 15

 

NB: p.g.a helligdage, lukket fra d.2 – 4 april, alle dage incl.

 

www.bendixenart.dk

 

 

 

Titlen på den nye serie malerier er Hemmelighedstilstanden, og er lånt fra Inger Christensens essaysamling af samme navn. Her kredser hun om det mystiske følgeskab mellem sprog og virkelighed, der er poesiens måde at erkende på – og som på mange måder minder om maleriernes subtile forhold til virkeligheden.

En anden oplagt inspirationskilde er den italienske billedkunstner Giovanni Battista Piranesi og især den serie grafiske tryk ‘Imaginary prisons’ han fremstillede i midten af 1700 tallet. Billederne forestiller labyrintiske byrum med gangbroer på kryds og tværs, stejle trapper der ender blindt og rum der fortsætter uendeligt – uden spor af udgange og en omkringliggende natur.

I de nye malerier kredses der også om komplekse, lettere klaustrofobiske rumforløb der fortsætter over flere etager. Det konkrete udgangspunkt er en højhusmodel bygget op af et sammensurium af forskellige mere eller mindre transparente tremmelementer, der bliver gennemstrømmet af et lavt projektøragtigt lys. Som hos Piranesi og andre barokkunstnere er lys/skygge kontrasten trukket så hårdt op, at det danner et selvstændigt skelet. Momentane strukturer i et dynamisk virvar af linier og planer, der får et dramatisk potentiale til at røre på sig, og samtidigt netop holder mulige narrationer i skak i en abstrakt uafgjorthed. For de enkelte byggeelementer er besynderligt irrationelle, papirporøse som i et korthus, og uden klart definerede funktioner. De stærke farver vækker snarere associationer i retningen af leg og legoklodser, en parallel fantasiverden hvor proportioner, den sædvanlige samfundsorden og logiske rationale er stærkt udfordret. Den horisontale panoramiske synsvinkel er roteret 180 grader, skyder i vejret i høje smalle formater og vipper mellem fugle- og frøperspektiv. Skalaforholdene er så ubestemmelige at det lige så godt kan være en maskine vi kigger ind i. En slags husmaskine hvor trapper og rør set i den optik pludselig er forvandlet til skruer der kan sættes i bevægelse.

Billedernes Hemmelighedstilstand består i deres insisterende demonstrering af et særligt øjeblik. Et enestående perspektiv ind i dette ‘maskinrum’, der står som et fastfrosset sol-ur, en markør på altings latente skrøbelighed.

 

 

 

 

 

English:

 

“THE STATE OF  MYSTERY”

 

SOLO-EXHIBITION BY ANETTE HARBOE FLENSBURG (DK)

 

February 27 – April 11, 2015

Opening reception: Friday, February 27, 5-7 PM

 

Palægade 5, 1261 Copenhagen K.
 Denmark

Phone: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tues – Friday:  12-17,
 Sat: 12 – 15

 

NB: closed from April 2 – 4 , all 4 days incl.

 

 

The title of the new series of paintings is The State of Mystery, and is borrowed from Inger Christensen’s collection of essays by the same name. Here she circles around the mysterious companionship between language and reality, which is poetry’s way of recognizing – and which in many ways resembles the paintings’ subtle relation to reality.

Another great source of inspiration is the Italian artist Giovanni Battista Piranesi and especially the series of prints ‘Imaginary Prisons’ he produced in the mid-1700s. The pictures depicting labyrinthine urban spaces with walkways crisscross, steep stairs with dead ends and rooms continuing indefinitely – without a trace of exits or surrounding nature.

The new paintings also revolve around complex, slightly claustrophobic spatial sequences that continue over several floors. The concrete base is a high-rise model made upof a patchwork of different more or less translucent bar components pervaded by a low projector-like light. As by Piranesi and other Baroque artists the light / shadow contrast is so distinct that it forms an independent skeleton. Instantaneous structures in a dynamic tangle of lines and planes which make a dramatic potential stir, and at the same time just keeps possible narratives at bay in an abstract indeterminacy. Thus, the individual building elements are strangely irrational, paper porous as in a house of cards, and without clearly defined functions. If anything, the strong colors evoke associations in the direction of play and Lego, a parallel fantasy world where the proportions, the usual social order and logical rationale is strongly challenged. The horizontal panoramic viewpoint is rotated 180 degrees, rising in high narrow formats and flips between birdand frog perspective. The scale conditions are so uncertain that it might as well be a machine we are looking into. A kind of house machine where stairs and pipes seen in that perspective suddenly turned into screws that can be set in motion.

The Mystery Mode of the paintings consists in their forceful demonstration of a special moment. A unique perspective into this ‘engine room’, which stands asa frozen sun-clock, a marker on the latent fragility of all things.

 

Latest  selected exhibitions:

Galleri Andersson Sandström, Stockholm, Sweden, Galerie Leger, Malmö, Sweden 
, Galerie MØLLERWITT, Århus, DK, Vestfold Kunstmuseum, Norway , Holstebro Kunstmuseum, DK, KUNSTEN, Museum of Modern Art, Aalborg, DK, Trapholt Kunstmuseum, DK.

 

Selected collections:

KUNSTEN, Nordjyllands Kunstmuseum, Ny Carlsbergfondet (DK), Vestjyllands Kunstmuseum (DK), Statens Kunstfond (DK), Statens Konstråd (SE), Malmö Kunstmuseum (SE), Københavns Kommune (DK), Arbejdermuseet (DK), Vetlanda Museum (SE), Skive Kunstmuseum (DK), Trapholt Kunstmuseum (DK).

 

 
 
bendixen contemporary art
Palægade 5
DK-1261 København K
Telefon +45 36160325
Mobil +45 21972525