(42) Søren Assenholt (DK)

From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:From exhibition:

My hand, I panic, my workshop

 

SOLOUDSTILLING AF SØREN ASSENHOLT (DK)

 

 

Fernisering:  fredag d. 1. november, kl.17-19

Udstillingsperiode: d.1. november – d.30.november, 2013

 

Adresse: Palægade 5, 1261 København K.
 Tlf: +45  2125 2325

 E-mailbendixen@contemporary-art.dk

Tirsdag – Fredag:  kl.12-17   
Lørdag: kl.12 – 15

 

 

En mand på 67, af grønlandsk afstamning, sidder i sit værksted på Sundholm Herberg. Han snitter figurer i træ og sten. Han går derned hver dag, og han er respekteret blandt de andre hjemløse for sit håndværk. I den anden ende af landet står en anden mand, 66 år, af nordjysk afstamning, og til hans villa hører et værksted, hvor alting er sat i skabe og på hylder. Radioen tænder sammen med lyset på kontakten ved døren. Han er pensioneret direktør, men respekteret for sit håndværk. Begge mænd bruger rummet som refugium, stedet, hvor de kan rode, reparere og tænke med hænderne. Jeg er billedkunstner, respekteret for mit håndværk men dog i stadig kamp med det; jeg leder efter værkstedets berettigelse i det gode kunstværk. Jeg leder efter værktøjet. Jeg leder efter protesens rolle.

En mand, flere mænd, vi har alle et værksted eller drømmen om et. Værkstederne lever, og overalt respekterer man det gode håndværk i det renoverede hus eller i den gennemarbejdede skulptur. Men hvorfor er så håndværkerne lavt rangeret i samfundet? Hvorfor er det mere værd at gå på gymnasium end på teknisk skole? Er klogskaben mere værd, hvis den sidder i tanken, end hvis den sidder i hænderne? Kan man overhovedet skille de to ting ad?

Min udstilling handler om mænd og værksteder, undersøgt på håndens præmisser. Jeg viser snittede portrætter, videoportrætter af 6 middelklassemænd i deres værksteder og en miniature tvangsauktion af snedkerimaskiner. Jeg lukker døren op til et klaustrofobisk hobby-panikrum. En installation der får værktøj til at svulme op, og hvor skruekasserne sorteres, manisk og uendeligt.

Jeg stiller spørgsmålet, om vi søger tilflugt i håndens arbejde? Om det bliver mere og mere nødvendigt med et håndens refugium, jo længere ud af samfundet vi skubber dens færdigheder og faglighed, og jo mere vi udliciterer vores produktion til udlandet?

Jeg vil kigge mændene efter. Vores værksteder, vores selvbilleder, vores håndværk og hvordan den kulturelle fratagelse af kropslig viden påvirker mandens rolle og selvbillede. Fremmedgørelsen. Hvis vi sjofler håndens arbejde, sjofler vi så også manden?

 

Søren Assenholt 2013

 

 

 

My hand, I panic, my workshop

 

SOLO EXHIBITION BY SØREN ASSENHOLT (DK)

 

Opening reception: Friday, November 1 , 5-7 p.m.

Exhibition period: November 1 – November 30, 2013

 

Address: Palægade 5, 1261 Copenhagen K.
Phone: +45  2125 2325

 E-mailbendixen@contemporary-art.dk

Tues – Friday:  12-17   
Sat: 12 – 15

 

 

A 67 year old man, of Greenlandic descent, sitting in his workshop at Sundholm Herberg. He carves small sculptures in wood and stone. Every day he goes there and he is respected among the other homeless people for his craft. In the other end of the country there is another man, 66 years old, of North Jutlandic descent, and attached to his house is a workshop where everything is put in cabinets and on shelves. The radio starts when the light is switched on. He is a retired CEO, but also respected for his craft. Both men use the space as a refuge, a place to rummage, repair and think with the hands. I am an artist, respected for my craft but in constant struggle with it, I am looking for the justification of the workshop in the good piece of art. I am looking for tools. I am looking for the role of the prosthesis.

One man, several men, we all have a workshop or the dream of one. The workshops are alive and everyone respects the good craftsmanship in the renovated house og in the carefully made sculpture. But why are workmen ranked so low in society ? Why is it worth more to attend college than to attend a technical school? Is wisdom worth more if it is located in the mind than in the hands? Can you even separate the two things from each other?

My show is about men and workshops, and I approach it on the terms of the hand. I show carved portraits, video portraits of six middle-class men in their workshops and a miniature compulsory sale of wood working machinery. I open the door to a claustrophobic workshop-panic-room. An installation where tools swell, and screw boxes are sorted, manically and infinitely.

I ask the question whether we seek refuge in the work of the hand? Whether it is becoming increasingly necessary to own this refuge of the hand, the further we push its skills and professionalism out of society, and the more we outsource our production abroad?

I’ll inspect the men. Our workshops, our self-images, our craft and how the cultural deprivation of bodily knowledge affects the role and self-image of the man. The alienation. I wonder, if we neglect the work of the hand, do we also neglect the man?

 

Søren Assenholt 2013

 

 

Click here to sign up on our mailing list

 

bendixen contemporary art

Palægade 5

DK-1261 København K

Telefon +45 36160325

Mobil +45 21972525

 

www.bendixenart.dk