Work by Søren Assenholt

 

 

Strictly Posed

 

Arbejder af Peter Martensen – Henrik Lund Jørgensen – Søren Assenholt

 

Fernisering:  FREDAG D.26 SEPTEMBER, kl.17 – 19.

Udstillingsperiode:  26 September -  25 Oktober, 2014.

 

Adresse: Palægade 5, DK-1261 København
 Tel: +45  36160325

E-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tirsdag – Fredag  12 – 17.  
 Lørdag:  12 – 15.

 

To generationer der repræsenterer figuren på tre forskellige måder. De har dog alle tre det til fælles at figurerne er strictly posed; som maleri, som foto og som relief.

 

 

Peter Martensen bruger figurer som en moderne symbolbeholder. Et “standard mennesker”. Peter Martensen opfatter de hvidskjortede mænd som en slags ‘sovende bevidsthed’, en fraværende energi. De hvidkitlede opfatter han som vores allesammens håb (i den vestlige verden, vel at mærke) forskerne, specialisterne, eksperterne, der løser de psykologiske, fysiske, tekniske og miljømæssige problemer.

 

Peter Martensen (1953, DK) arbejder som Maler, grafiker og videokunstner. Uddannet på Det fynske Kunstakademi 1971-1977 samt Kunstakademiet København 1982-1984. Peter Martensen har udstillet utallige steder i ind og udland og har i 2014 haft en separatudstilling på BDG Gallery i New York. Peter er repræsenteret på bl.a. Statens Museum for Kunst, Vejle Kunstmuseum, Museum Sønderjylland, Frederiksborgmuseet Hillerød, Göteborgs Konstmuseum, ,Victoria & Albert Museum London, Kunsthalle Rostock og har desuden modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

 

 

 

Henrik Lund Jørgensen bruger skikkelserne og kompositionen fra et af Michael Anchers mest kendte værker: Den druknede (1896). Maleriet er genskabt i et tableau vivant, men med flygtninge fra andre lande i stedet for fiskerne. Ved at lade “båd-folkene” tage den heroiske rolle som skagensfiskere, fører Henrik Lund Jørgensen maleriet ind i en samtid med referencer til fotojournalisme og kredser om spørgsmål om flugt og redning, emigration og social ansvarlighed.

 

Henrik Lund Jørgensen (1975, SVE/DK) er uddannet fra Konsthögskolan i Malmö.  Lund Jørgensen arbejder med video, performance, installation og fotografi. De senere år har han blandt andet vist sine værker på Rostock Kunsthalle, Tyskland. Bonn Kunsthalle, Tyskland. Norrtälje Konsthall, Sverige. Lilith Performance Studio, Sverige. Den Hirschsprungske Samling, Danmark. Museum Kunst der Westküste, Tyskland. Kiasma, Finland.

 

 

Søren Assenholt bruger i dette projekt reliefformen udført i egetræ. Søren Assenholt er optaget af det rumlige kollaps, som relieffet giver når man som beskuer bevæger sig væk fra det optimale synspunkt. Motiverne til denne udstilling skildrer øjeblikke af menneskelig stilstand, et mellemrum eller et venteværelse. Værkerne er iscenesatte tableauer af advokater, der i alle scenerne opretholder roller og uniform, men som venter på at blive beslutnings- og kampdygtige.

 

Søren Assenholt (1975, DK) er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi samt Städelschule i Frankfurt. Assenholt arbejder på flere platforme; video, installation, skulptur og relief. Ofte er det med træet som medium og fortælleform. Han interesserer sig for feltet imellem konceptuel og figurativ kunst og ikke mindst håndværkets rolle i samtidskunsten. Søren Assenholt har bl.a. udstillet på Statens Museum for Kunst, ARoS, Kunsthallen Brandts, Fuglsang Kunstmuseum og Oslo Museum. Senest har han lavet den store sæsonudstilling på Esrum Kloster i dialog med træfigurer fra den danske senmiddelalder.

 

 

 

 

 

 

 

 

English:

 

 

 

Strictly Posed

 

Works by Peter Martensen – Henrik Lund Jørgensen – Søren Assenholt

 

Opening:  FRIDAY SEPTEMBER 26, 5 – 7 p.m.

Exhibition period:  26 September – 25 October, 2014.

 

Address: Palægade 5, DK-1261 Copenhagen
 Tel: +45  36160325

E-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tuesday – Friday:  12-5 p.m.  
 Saturday:  12 – 3 p.m

 

 

 

Two generations representing the character in three different ways. They all three have in common though that the characters are strictly posed; as painting, as photo and as relief.

Peter Martensen uses characters as a modern symbol container. A “standard person”. Peter Martensen perceives the white-shirted men as a kind of ‘sleeping consciousness’, an absent energy. The white-shirted he perceives as everybody’s hope (in the Western world, mind you), researchers, specialists, experts, who solve the psychological, physical, technical and environmental problems.

Peter Martensen (1953, DK) works as a painter, graphic designer and video artist. Educated at Det fynske Kunstakademi (the Funen Art Academy) 1971-1977 and The Royal Danish Academy of Fine Arts from 1982 to 1984, Peter Martensen has exhibited in numerous locations at home and abroad and in 2014 had a solo exhibition at the BDG Gallery in New York. Peter is represented at The Royal Danish Academy of Fine Arts, the Vejle Museum of Art, Museum Southern Jutland, the Frederiksborg Museum in Hillerød, The Gothenburg Museum of Art, the Victoria & Albert Museum in London, Kunsthalle Rostock and has also received the National Arts Foundation’s three-year work grant.

Henrik Lund Jørgensen uses the characters and the composition from one of Michael Ancher’s most famous works: The Drowned (1896). The painting is recreated in a tableau vivant, but with refugees from other countries instead of the fishermen. By letting the “boat-people” take the heroic role of Skagen fishermen, Henrik Lund Jørgensen leads the painting into our age with references to photo journalism and revolving around issues of escape and rescue, emigration and social responsibility.

Henrik Lund Jørgensen (1975, SVE / DK) is a graduate of Konsthögskolan (the Academy of Fine Arts) in Malmö. Lund Jørgensen works with video, performance, installation and photography. In recent years, he has shown his work at the Rostock Kunsthalle, and the Bonn Kunsthalle, Germany. Norrtälje Konsthall, Sweden. Lilith Performance Studio, Sweden. The Hirschsprung Collection, Denmark. Museum Kunst der Westküste, Germany. Kiasma, Finland.

In this project Søren Assenholt uses the  relief shape made ​​in oak. Søren Assenholt is absorbed in the spatial collapse, which the relief provides when the viewer moves away from the optimal point of view. The motives for this exhibition depicts moments of human standstill, a space or a waiting room. The works are staged tableaux of lawyers in all the scenes maintaining roles and uniform, but waiting to become competent to transact business and battle-ready.

Søren Assenholt (1975, DK) graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts and Städelschule in Frankfurt. Assenholt works on multiple platforms; video, installation, sculpture and relief. Often with wood as a medium and form of story telling. He is interested in the area between conceptual and figurative art and especially the craft’s role in contemporary art. Soren Assenholt has among other places exhibited at the National Gallery of Art, ARoS, Brandts Art Gallery, Fuglsang Art Museum, and Oslo Museum. Most recently, he made ​​the big seasonal exhibition at Esrum Kloster in dialogue with wooden figures from the Danish Late Middle Ages.

   

 

www.bendixenart.dk

 

Click here to sign upon our mailing list